poniedziałek, 13 czerwca 2011

Plan BIOZ - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w skrócie nazywany planem BIOZ, zawiera podstawowe i niezbędne informacje z zakresu obowiązujących zasad bezpieczeństwa na budowie oraz instrukcje i zalecenia postępowania poszczególnych podmiotów wykonawczych biorących udział w procesie budowlanym.

Kto przygotowuje plan BIOZ?
Plan BIOZ powinien przygotować kierownik lub też osoba uprawniona, posiadająca uprawnienia i kompetencje w zakresie wykonywania tego typu dokumentacje. W ostatecznej formie złożenia dokumentu powinna znaleźć się pieczątka/podpis kierownika danej budowy. Kierownik budowy w pełni odpowiada za postęp prac na placu budowy.

Co powinno się znaleźć w planie BIOZ?
Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zawierać wszelkiego rodzaju zapisy, instrukcje, polecenia i wytyczne z zakresu wykonywanych prac w obrębie danej budowy. Każda osoba, biorąca udział w procesie powinna przed przekroczeniem terenu budowy zapoznać się z treścią planu i kategorycznie go przestrzegać.
Plan BIOZ powinien zawierać:
  1. Informacje na temat planowanych robót oraz kolejnych etapów jej postępowania.
  2. Informacje na temat newralgicznych miejsc na placu budowy, w których istnieje podwyższone ryzyko występienia wypadku.
  3. Informacje na temat rozmieszczenia instalacji gazowych,elektrycznych , na które należy szczególnie uważać w trakcie prac ziemnych
  4. Informacje na temat sposobów oraz zasad magazynowania i transportowanie materiałów, zwłaszcza tych niebezpiecznych dla zdrowia i życia pracowników
  5. Informacje na temat rozmieszczenia urządzeń gaśniczych, przeciwpożarowych oraz związanych z tym dróg ewentualnej ewakuacji
  6. Informacje na temat obszaru placu budowy (oznaczone wyraźną granicą na planie, mapie)
  7. Informacje na temat miejsc wymagających podwyższonego poziomy bezpieczeństwa, zagrożenia ze strony maszyn, w tym żurawi oraz maszyn transportowych
  8. Plan BIOZ powinien ponadto zawierać mapę, w postaci kopii zagospodarowania placu, a na nim odpowiednie szkice i rysunki niezbędna dla pracowników oraz kierowników poszczególnych etapów robót
  9. W planie BIOZ powinny również znaleźć się informacje na temat obowiązku odbycia szkoleń, kursów przez pracowników, upoważniające ich do wstępu na teren budowy.
Zatem, jak widzimy plan BIOZ odgrywa bardzo istotną rolę na budowie, jego znajomość stanowi podstawę każdej rozpoczętej pracy. Dlatego też powinniśmy zwracać szczególną uwagę na treści zawarte w planie, a ewentualne wątpliwości zgłaszać bezpośrednio do kierownika budowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz